Home » Privacybeleid

Privacy Statement N.V. De Vereenigde Effecten Compagnie

Introductie

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en om aan onze zorgplicht en wettelijke verplichtingen te voldoen verwerken wij persoonsgegevens van u. Bescherming daarvan en controle daarover is voor ons van essentieel belang. Graag lichten wij ons privacy beleid aan u toe.

Verkrijging en gebruik van uw persoonsgegevens

De bedoelde gegevens zijn voornamelijk van uzelf afkomstig, deze heeft u bijvoorbeeld aan ons verstrekt voor aanvang van en gedurende onze relatie, onder andere ter voldoening aan onze wettelijke “know your customer” verplichting en onze verplichtingen uit hoofde van de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Voor dit doel verwerken wij ook persoonsgegevens afkomstig van andere partijen, bijvoorbeeld Google of de Kamer van Koophandel.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om optimaal uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening, omdat wij dat verplicht zijn op basis van de wet, ter uitvoering van een overeenkomst of omdat wij daarbij rechtmatige belangen hebben. De gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel van het gebruik noodzakelijk is. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

In bepaalde situaties verwerken wij ook uw – in de zin van de privacy wetgeving – ‘bijzondere gegevens’. Dergelijke gegevens worden bijzonder genoemd, omdat ze in het bijzonder iets kunnen zeggen over uw persoonlijke levenssfeer. Onze ervaring leert dat cliënten ons soms bijzondere persoonsgegevens over bijvoorbeeld gezondheid of bepaalde voorkeuren toevertrouwen. Veelal omdat zij dat, net als wij, relevant vinden voor optimale bepaling van de passendheid of geschiktheid van onze dienstverlening en producten. Als u ons zulke bijzondere gegevens toevertrouwt, veronderstellen wij uw toestemming, die voor ons gebruik van uw gegevens wettelijk vereist is.

Wij spreken in dat geval af, dat u ons informeert, wanneer u uw toestemming wilt intrekken. Zolang wij ondanks uw onthouden toestemming in staat zijn en blijven de passendheid en geschiktheid voor dienstverlening te bepalen, kunnen wij desgewenst bijzondere gegevens verwijderen en de dienstverlening eventueel gewijzigd voortzetten.

Het kan echter óók betekenen dat wij van mening zijn dat wij zonder zulke informatie de dienstverlening geheel of gedeeltelijk zullen moeten staken, omdat wij in zo’n geval niet langer aan onze zorgplicht kunnen voldoen.

Wij delen uw gegevens niet met anderen, tenzij het gaat om:

toezichthouders of overheden, zoals de Belastingdienst, wanneer dat wettelijk verplicht is
partijen waarmee wij samenwerken ten behoeve van onze dienstverlening, zoals de bank waar u uw geld- en effectenrekening aanhoudt, partijen die ons helpen bij het rapporteren over uw vermogen en onze IT-providers;
derden zoals belastingadviseurs, juristen en accountants, uitsluitend op uw verzoek
Deze derde partijen dragen zelf verantwoordelijkheid voor de naleving van de privacywetgeving. Voor verwerking van uw persoonsgegevens door deze derde partijen is N.V. De Vereenigde Effecten Compagnie niet verantwoordelijk noch aansprakelijk. In het kader van de beleggingsdiensten zijn wij bijvoorbeeld op grond van MiFID II wettelijk verplicht transactiegegevens te delen met toezichthouders. Indien een van deze derden uw persoonsgegevens verwerkt in de functie van verwerker, zullen altijd heldere afspraken bestaan met deze derde over onze verantwoordelijk voor uw gegevens.

Veiligheid ter waarborging van uw privacy

Wij nemen passende veiligheidsmaatregelen om misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Dit doen wij door de toegang tot de gegevens af te schermen en onze veiligheidsmaatregelen regelmatig te controleren. Ook hebben onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Uw rechten

U kunt ons altijd inzage, correctie, overdracht, beperking van het gebruik of verwijdering van uw persoonsgegevens vragen of bezwaar aantekenen tegen het gebruik daarvan. Bovendien kunt u ons vragen om een kopie van uw gegevens, bijvoorbeeld ten behoeve van een andere dienstverlener die u inschakelt.

Voor vragen met betrekking tot uw privacy rechten of voor het indienen van een verzoek kunt u zich tot ons richten via onderstaande contactgegevens:

N.V. De Vereenigde Effecten Compagnie
T.a.v. de directie
Entrada 552
1114 AA Amsterdam
+31 (0)299 – 315 778
info@effectencompagnie.nl

Ook kunt u daarover desgewenst contact opnemen met onze toezichthouder op het gebied van persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

N.V. De Vereenigde Effecten Compagnie behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement, dat wij op onze website beschikbaar hebben, geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.