Duurzaamheidsbeleid

ESG staat voor Environment (milieu), Social (sociaal beleid) en Governance (goed bestuur). Hoe het beleggingsproces is geregeld en op welke wijze keuzes worden gemaakt, wordt hieronder toegelicht.
Home » Duurzaamheidsbeleid

Algemeen

Het thema duurzaamheid is de afgelopen jaren relevanter voor VEC geworden. Wel zijn wij van mening dat de intrinsieke financiële overweging hieraan niet volledig ondergeschikt mag worden. Het uitgangspunt bij iedere beleggingsbeslissing is daarom dat bij het streven naar financieel rendement getracht wordt rekening te houden met de zogenaamde ESG-overwegingen. ESG staat voor Environment (milieu), Social (sociaal beleid) en Governance (goed bestuur). Hoe het beleggingsproces op ESG-gebied is geregeld en op welke wijze keuzes worden gemaakt, wordt hieronder toegelicht.

Het algemene beleggingsbeleid van VEC is niet specifiek gericht op financiële producten die duurzaam beleggen ten doel hebben, de zogeheten impact beleggingen. Daarnaast richten wij ons niet persé op financiële producten met duurzame kenmerken, aangezien de duurzaamheidsrisico’s en de effecten daarvan op de financiële resultaten van de beleggingen vaak moeilijk zijn in te schatten. Wanneer deze negatieve effecten wel aantoonbaar kunnen worden gekwantificeerd, wordt ernaar gestreefd deze mee te nemen in de besluitvorming. Voorts worden mogelijke ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet expliciet in het besluitvormingsproces meegenomen, aangezien deze niet goed meetbaar zijn.

Duurzaamheidsanalyse en uitsluitingen

Duurzaam ondernemen is essentieel voor investeerders, aangezien aandeelhouderswaarde alleen kan blijven bestaan als rekening wordt gehouden met de rechten en belangen van alle stakeholders. Alle bedrijven in ons universum worden daarom onderworpen aan een duurzaamheidsanalyse en ze kunnen alleen worden opgenomen in portefeuilles als aan bepaalde minimumvereisten wordt voldaan.

VEC heeft een uitsluitingslijst met bedrijven waarin niet wordt belegd. Het betreft bedrijven in de volgende sectoren:

  • Kernenergie
  • Cluster munitie
  • Nucleaire wapens
  • Controversiële wapens
  • Antipersoonsmijnen
  • Tabaksindustrie

Hiermee worden duurzaamheidsrisico’s in de portefeuille al in zekere zin beperkt. U kunt de uitsluitingslijst te allen tijde bij ons opvragen.

Zoals gezegd zijn daarnaast alle bedrijven waarin wij voor u beleggen onderworpen aan een duurzaamheidsanalyse. Hiervoor gebruiken wij onder andere de ESG-research van externe partijen, te weten Financiële Diensten Amsterdam (FDA) en Morningstar.

Analyse individuele ondernemingen

Voor individuele ondernemingen is de duurzaamheidsanalyse van FDA een diepgaande evaluatie van de manier waarop bedrijven omgaan met ESG-factoren. De bedrijven worden allemaal beoordeeld op milieu-, sociale- en bestuurs-dimensies. Elke dimensie bevat een aantal afzonderlijke vragen. De duurzaamheidsrisico’s op het gebied van ESG worden daarbij vanuit verschillende invalshoeken bekeken, waarbij twintig aspecten door FDA worden onderscheiden en waaraan scores worden toegekend. Voorbeelden hiervan zijn: milieu (waaronder CO2-uitstoot), mensenrechten, corruptie, financiële prikkels voor het management, consumentenbescherming etc. Aan elk aspect wordt een score tussen 0 en 5 punten toegekend en elk aspect heeft een individuele weging om de relevantie ervan te benadrukken. Voor alle drie de dimensies moet een bedrijf minimaal 50 procent van het totaal aantal beschikbare punten scoren om in aanmerking te komen voor opname in de portefeuille (vanaf 10 maart 2021). Er wordt een duurzaamheidsmatrix opgesteld om de duurzaamheidsprestaties van een bedrijf te kwantificeren, zodat wij de leidende en achterblijvende bedrijven in en binnen bedrijfstakken kunnen identificeren. De analyse is gebaseerd op openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsverklaringen, publicaties van niet-overheidsinstellingen en specifieke focusgroepen.

Analyse beleggingsfondsen

Voor beleggingsfondsen maken wij gebruik van de ESG-scores van Sustainalytics die op de website van Morningstar gepubliceerd staan. Voor zover in beperkte mate beleggingsfondsen en/of index trackers worden geselecteerd, worden deze ESG-scores meegewogen. Op verzoek van relaties kunnen wij rapporteren over deze duurzaamheidsscores. Hierbij geldt per 10 maart 2021 ook dat een minimum gehanteerd wordt van 3 sterren voordat wij een fonds toevoegen aan ons beleggingsuniversum.

Tot slot

Voor relaties die bepaalde beleggingswensen op ESG-gebied hebben of andere sectoren willen uitsluiten, kunnen wij de beleggingsportefeuille zo samenstellen dat aan deze wensen zoveel mogelijk tegemoet wordt gekomen.