Duurzaamheidsbeleid

ESG staat voor Environment (milieu), Social (sociaal beleid) en Governance (goed bestuur). Hoe het beleggingsproces is geregeld en op welke wijze keuzes worden gemaakt, wordt hieronder toegelicht.
Home » Duurzaamheidsbeleid

Algemeen: beleggingsbeleid niet specifiek gericht op duurzame beleggingen, wel oog voor ESG-principes

Het thema duurzaamheid is de afgelopen jaren relevanter voor VEC geworden. Wel zijn wij van mening dat de intrinsieke financiële overweging hieraan niet volledig ondergeschikt mag worden. Het uitgangspunt bij iedere beleggingsbeslissing is daarom dat bij het streven naar financieel rendement getracht wordt rekening te houden met de zogenaamde ESG-overwegingen. ESG staat voor Environment (milieu), Social (sociaal beleid) en Governance (goed bestuur). Hoe het beleggingsproces op ESG-gebied is geregeld en op welke wijze keuzes worden gemaakt, wordt hieronder toegelicht.

Het algemene beleggingsbeleid van VEC is niet specifiek gericht op financiële producten die duurzaam beleggen ten doel hebben, de zogeheten impact beleggingen (donkergroene beleggingen). Daarnaast richten wij ons niet persé op financiële producten met duurzame kenmerken (lichtgroene beleggingen), aangezien de duurzaamheidsrisico’s en de effecten daarvan op de financiële resultaten van de beleggingen vaak moeilijk zijn in te schatten. Wanneer deze negatieve effecten wel aantoonbaar zouden kunnen worden gekwantificeerd, wordt ernaar gestreefd deze mee te nemen in de besluitvorming. Voorts worden mogelijke ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet expliciet in het besluitvormingsproces meegenomen, aangezien deze niet goed meetbaar zijn. De door ons ingerichte beleggingsportefeuilles mogen daarom niet worden beschouwd als (volledig) milieuvriendelijke of duurzame portefeuilles. Wij zijn een ‘ESG-neutrale’ vermogensbeheerder en doen niet aan ‘greenwashing’.

 

Duurzaamheidsanalyse en uitsluitingen

Duurzaam ondernemen is essentieel voor investeerders, aangezien aandeelhouderswaarde alleen kan blijven bestaan als rekening wordt gehouden met de rechten en belangen van alle stakeholders. Alle bedrijven in ons universum worden daarom onderworpen aan een duurzaamheidsanalyse en ze kunnen alleen worden opgenomen in portefeuilles als aan bepaalde minimumvereisten wordt voldaan.

VEC heeft een uitsluitingslijst met bedrijven waarin niet wordt belegd. Het betreft bedrijven in de volgende sectoren:

  • Cluster munitie
  • Nucleaire wapens
  • Controversiële wapens
  • Antipersoonsmijnen
  • Tabaksindustrie

Hiermee worden duurzaamheidsrisico’s in de portefeuille al in zekere zin beperkt. U kunt de uitsluitingslijst te allen tijde bij ons opvragen.

Zoals gezegd zijn daarnaast alle bedrijven waarin wij voor u beleggen onderworpen aan een duurzaamheidsanalyse. Hiervoor gebruiken wij onder andere de ESG-research van externe partijen, te weten Financiële Diensten Amsterdam (FDA) en Morningstar.

 

Analyse individuele ondernemingen

Voor individuele ondernemingen is de duurzaamheidsanalyse van FDA een diepgaande evaluatie van de manier waarop bedrijven omgaan met ESG-factoren. De bedrijven worden allemaal beoordeeld op milieu-, sociale- en bestuurs-dimensies. Elke dimensie bevat een aantal afzonderlijke vragen. De duurzaamheidsrisico’s op het gebied van ESG worden daarbij vanuit verschillende invalshoeken bekeken, waarbij twintig aspecten door FDA worden onderscheiden en waaraan scores worden toegekend. Voorbeelden hiervan zijn: milieu (waaronder CO2-uitstoot), mensenrechten, corruptie, financiële prikkels voor het management, consumentenbescherming etc. Aan elk aspect wordt een score tussen 0 en 5 punten toegekend en elk aspect heeft een individuele weging om de relevantie ervan te benadrukken. Voor alle drie de dimensies moet een bedrijf minimaal 50 procent van het totaal aantal beschikbare punten scoren om in aanmerking te komen voor opname in de portefeuille. Er wordt een duurzaamheidsmatrix opgesteld om de duurzaamheidsprestaties van een bedrijf te kwantificeren, zodat wij de leidende en achterblijvende bedrijven in en binnen bedrijfstakken kunnen identificeren. De analyse is gebaseerd op openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsverklaringen, publicaties van niet-overheidsinstellingen en specifieke focusgroepen.

 

Analyse beleggingsfondsen

Voor beleggingsfondsen maken wij gebruik van de ESG-scores van Sustainalytics die op de website van Morningstar gepubliceerd staan. Voor zover in beperkte mate beleggingsfondsen en/of index trackers worden geselecteerd, worden deze ESG-scores meegewogen. Op verzoek van relaties kunnen wij rapporteren over deze duurzaamheidsscores. Hierbij geldt dat een minimum gehanteerd wordt van 3 sterren voordat wij een fonds toevoegen aan ons beleggingsuniversum.

 

Specifieke wensen

Voor relaties die bepaalde beleggingswensen hebben of andere sectoren willen uitsluiten, kunnen wij de beleggingsportefeuille zo samenstellen dat aan deze wensen zoveel mogelijk tegemoet wordt gekomen. U geeft ons dan een specificatie van de kwalitatieve en/of kwantitatieve beperkingen ten aanzien van de beleggingen of categorieën van beleggingen waarin mag worden belegd. Wij benadrukken hierbij dat ons algemene beleggingsbeleid niet gericht is op de selectie van duurzame beleggingen.

 

Toelichting op verschillen tussen soorten (duurzame) beleggingen

In termen van mate van duurzaamheid zijn er verschillende soorten financiële instrumenten:

1. Financiële instrumenten die (geheel of gedeeltelijk) duurzame beleggingen nastreven in economische activiteiten die kwalificeren als ‘ecologisch duurzaam’. Met name de E (Environmental ofwel milieu) van de ESG-principes is hier van belang. Hieronder vallen kort samengevat alle activiteiten die bijdragen aan het beperken van klimaatverandering en/of aan klimaatadaptatie. Te denken valt o.a. aan watermanagement, opwekken en gebruik van groene energie, stikstofreductie, CO2-reductie en circulaire economie.

2. Financiële instrumenten die als duurzame belegging kunnen worden beschouwd. Alle ESG-principes zijn in dit verband relevant: Environmental (milieu), Social (sociaal beleid) en Governance (goed ondernemings-bestuur). Een duurzame belegging is:

a. een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan het bereiken van een milieudoelstelling (E), zoals gemeten aan de hand van bijvoorbeeld belangrijke hulpbronnenefficiëntie-indicatoren voor het gebruik van energie, hernieuwbare energie, grondstoffen, water en land, voor de productie van afval, en broeikasgasemissies, en voor het effect op de biodiversiteit en de circulaire economie, of

b. een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan de verwezenlijking van een sociale doelstelling (S), met name een belegging die bijdraagt aan de aanpak van ongelijkheid, of die de sociale samenhang, de sociale integratie en de arbeidsverhoudingen bevordert, of

c. een belegging in menselijk kapitaal of in economisch of sociaal achtergestelde gemeenschappen, mits deze beleggingen geen ernstige afbreuk doen aan die doelstellingen en de ondernemingen waarin is belegd praktijken op het gebied van goed bestuur volgen (G), met name wat betreft goede managementstructuren, betrekkingen met hun werknemers, beloning van het betrokken personeel en naleving van de belastingwetgeving.

3. Financiële instrumenten die rekening houden met de belangrijkste ‘ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren’. Deze belangrijkste ongunstige effecten kunnen zich op verschillende terreinen voordoen, bijvoorbeeld ten aanzien van het milieu, de maatschappij, werkgelegenheid, mensenrechten, corruptie en omkoping. Dit kan onder meer betekenen dat beleggingen in bepaalde sectoren worden uitgesloten omdat de ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren te groot worden geacht.

4. Financiële instrumenten zonder bovengenoemde specifieke kenmerken, die daardoor niet in aanmerking komen om te worden aanbevolen aan (potentiële) cliënten die individuele duurzaamheidsvoorkeuren hebben. Aangezien wij zoals gezegd een ESG-neutrale vermogensbeheerder zijn, is ons beleggingsbeleid niet specifiek gericht op de selectie van de hierboven genoemde duurzame beleggingen, maar houden wij wel rekening met ESG- overwegingen.