Voor meer informatie staan we u graag te woord:
+ 31 (0) 299 - 315 778
Maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur

thom-161-unsplash

Kapitaaltoereikendheid

De Vereenigde Effecten Compagnie publiceert jaarlijks een door de externe accountant gecontroleerde jaarrekening.
Het eigen vermogen is toereikend om doorlopend aan de prudentiële kapitaalvereisten van De Nederlandsche Bank te voldoen.

De onderneming heeft adequate risicobeheersingsmaatregelen getroffen om haar financiële soliditeit te waarborgen.

Hierbij zijn krediet- en tegenpartijrisico’s, marktrisico’s, concentratierisico’s, liquiditeitsrisico’s, renterisico’s alsmede diverse operationele, integriteits- en strategische risico’s in ogenschouw genomen.